Ana içeriğe atla

1. Etik İlkeler ve Yayın Politikası

WLS, dil, edebiyat, edebiyat tarihi, kültür, dil eğitimi, uygulamalı dilbilim alanlarındaki yüksek nitelikte özgün bilimsel makalelerin, makale çevirilerinin, kitap tanıtımı ve eleştirilerinin aşağıda belirtilen etik ilkeler doğrultusunda yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimize gönderilen makaleler çifte körleme (blind review) değerlendirme süreçlerinin ardından, elektronik olarak ücretsiz erişimle yayımlanmaktadır. Aşağıda yer alan etik ilke ve kurallar Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ile Committee on Publication Ethics- COPE Yayın Etiği Komitesi Yönergesi doğrultusunda hazırlanmıştır.
Yazarların Etik Sorumlulukları:

 • Fakültemiz dergisine gönderilecek makalelerin konularının belirtilmiş olan alanlar dâhilinde olması gerekmektedir.  
 • Dergimize gönderilecek makalelerin özgün olması, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayımlanmak üzere başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. 
 • Makale yazımında yararlanılan tüm kaynaklar uygun bir biçimde referanslarda belirtilmeli; telif kanunları ve anlaşmaları gözetilerek telife bağlı materyaller gerekli izinler doğrultusunda kullanılmalıdır. 
 • Telif Hakkı Anlaşması Formunda, iki veya daha fazla yazarlı makalelerde tüm yazarların ortak kararla vermiş oldukları isim sıralaması ve yayımlanması kesinleşen makalelerin telif haklarının dergiye devredildiğinin kabulü resmî olarak belirtilmelidir.
 • Yazarlar makalelerinde sonradan bir hata tespit etmeleri durumunda ivedilikle editörler kurulunu bilgilendirmeli; düzeltme veya geri çekme sürecini işbirliği içerisinde yürütmelidir. Yayımlanan makalenin tüm sorumluğu yazarlara aittir. Makaledeki hiçbir görüş ve düşünce dergiye, editörlere, hakemlere yüklenemez.
 • Dergimiz tarafından kabul edilen tüm çalışmalar iThenticate intihal tespit programı aracılığıyla kontrol edilir. İntihal denetimi sonucunda ortaya çıkan eşleşmeler incelenir ve sonrasında makaleye dair benzerlik raporu oluşturulur. Ortaya konan rapor doğrultusunda yazarlardan çalışmalarının belli kısımlarına ilişkin düzeltme yapması istenebileceği gibi çalışma yayım sürecinden de çıkartılabilir. 
 • Makaleler editör veya editör yardımcılarından biri ve en az iki hakem tarafından çifte körleme değerlendirme sürecinden geçirilir. Çalışmalarda intihal, sahtecilik, çarpıtma, duplikasyon, dilimleme yayın, haksız yazarlık, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi etik dışı davranışlar olarak kabul edilmektedir.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları:

 • Dergimize gönderilen çalışmaların değerlendirilmesinde çifte körleme yöntemi uygulanır. Böylece yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için hakemlerin ve yazarların kimlik bilgileri gizli tutulur.
 • Makaleler değerlendirilmek üzere hakemlere, üniversitemiz Yabancı Diller Fakültesi web sayfası https://ydf.asbu.edu.tr/ aracılığıyla oluşturulan dergi yönetim sistemi üzerinden iletilmektedir. 
 • Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin çalışmalara hakemlik yapmaları gerekmektedir.
 • Hakemler değerlendirdikleri makaleye dair görüşlerini, çalışmanın yayımlanabilir olup olmadığına dair gerekçeli kararlarını yazılı olarak belirtmeli ve çifte körleme değerlendirme sürecine zarar vermemek açısından isimlerini belirtmemeleri gerekmektedir.
 • Hakemler makaleleri yansız ve nesnel bir biçimde bilimsel açıdan değerlendirmekle sorumludurlar.
 • Hakemlerin kendilerine tanınan süre zarfında değerlendirmelerini tamamlamaları ve dergimiz etik ilkelerine uygun hareket etmeleri beklenmektedir.

Editörlerin Etik Sorumlulukları:

 • Editörler, dergiye gönderilen makaleleri objektif bir biçimde bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda değerlendirerek çalışmaların adil bir şekilde çifte körleme hakem değerlendirmesinden geçme sürecini organize ederler.
 • Dergiye gönderilen makalelere ilişkin tüm bilgi ve verilerin makale yayımlama süreci sonlanana kadar gizli tutulmasını sağlarlar.
 • Dergideki tüm içerik ve yayınların toplam kalitesinden sorumludurlar. Gereken durumlarda hata sayfası yayımlayabilir ya da düzeltme yapabilirler.
 • Editörler; yazarlar ve hakemler arasındaki herhangi bir çıkar çatışması ortamına izin vermezler. Hakem atama konusunda tam yetkilidirler ve dergide yayımlanacak makalelere ilişkin nihai kararı vermede sorumludurlar.

2. Arşiv


WLS, tüm nüshalarını kendi web sitesinde arşivler.


3. Editör Kurulu


Sahibi


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Adına
Prof. Dr. İsmail Çakır (Dekan)


Baş Editör


Dr. Öğr. Üyesi Nurullah SAT


Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Hüseyin ALHAS

Öğr. Gör. Ayşe ÖZTÜRK

Öğr. Gör. Nuray AKDEMİR
 4. İletişim
 

Hacı Bayram Mah. Hükümet Meydanı No:2 Ulus / Altındağ / Ankara

+90 312 596 44 44

worldlanguagestudies@asbu.edu.tr


5. Etik Kurul Onayı


Etik Kurul Onayı gerektiren çalışmalarda, bilimsel araştırma protokolünün ilgili mevzuat ve yükümlülükleri doğrultusunda yazarlar, çalışmalarını ilgili prensiplere uygun olarak yaptıklarını; kurumların etik kurullarından ve çalışmaya katılmış kişilerden Informed Consent Form - Bilgilendirilmiş Onam Formu aldıklarını, makalenin araştırma yöntemiyle ilgili kısmında belirtmek zorundadırlar. 

 • Anket, mülakat, odak grup görüşmesi gibi nitel ya da nicel yöntemlerle yürütülen, katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren her türlü araştırmalar etik kurul izni gerektirir.
 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı durumunda sahiplerinden izin alınmalı ve makalede bu durum belirtilmelidir.
 • Yazarlar, mülkiyet hakları üçüncü şahıs veya kuruluşlara ait olan telif hakkı korumalı fikir ve sanat eserlerini kullanmaları halinde, kullanıma ilişkin izin belgesini makalelerinde belirtmelidirler.


 

 

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.